Wyszukiwarka
Wybierz walutę:
Newsletter

Wizyt:
Dzisiaj: 287Wszystkich: 1124284

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów musi być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste . Chcemy więc poinformować oraz prosić o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym uświadomić naszym Klientom ich prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji.

Informacje te przygotowaliśmy w związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2. Sposób pozyskiwania danych osobowych Klientów

Otrzymaliśmy je w związku z dokonywaniem przez Państwa zakupów w naszym sklepie internetowym a także w przypadku zapisów na newsletter czy też wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji na temat naszej oferty handlowej.

3. Administrator danych osobowych

Media Sport Piotr Kin jest administratorem Państwa danych osobowych, ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych. Z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

4. Kontakt z Media Sport w spawie danych osobowych

Sposoby kontaktu:

1. przesłanie korespondencji tradycyjnej na adres:

Media Sport Piotr Kin

ul. Sułkowskiego 56/16

85-634 Bydgoszcz

2. wysłanie wiadomości e-mail do naszego inspektora ochrony danych na adres info@pamiatki-kibica.pl

5. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażny, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w sklepie www.pamiatki-kibica.pl , wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Klientami w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Media Sport (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Media Sport (art. 6 ust. 1 f RODO):

 • marketing bezpośredni produktów i usług Media Sport;
 • poprawa jakości sprzedawanych przez Media Sport towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • zarządzanie aktywnością na stronach internetowych Media Sport, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
 • tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

6. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Dostęp do Państwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

9. Uprawnienia Klientów w zakresie przetwarzania danych

a) prawa wynikające z RODO

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Media Sport, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Media Sport danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 b) Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Media Sport lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Media Sport nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt 4 niniejszej Polityki. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

 

c) Skarga do organu nadzorczego

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Media Sport danych osobowych.

10. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Media Sport nie przekazuje danych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG, nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Aktualna informacja o tym znajdzie się w polityce prywatności Media Sport.

11. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów)

W trakcie poruszania się po sklepie www.pamiatki-kibica.pl mogą być gromadzone informacje w sposób bierny od strony Klienta (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Klienta). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

a) Informacje systemowe (logi systemów)

Używana przez Klienta przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez komputer Klienta, czas dostępu, zachowanie na stronie internetowej www.pamiatki-kibica.pl. Media Sport może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

b)Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

W takcie korzystania ze strony internetowej www.pamiatki-kibica.pl mogą być zapisywane na urządzeniach Klientów pliki tekstowe tzw. cookies. Pliki te zawierają dane informatyczne, które przy ponownych odwiedzinach naszej strony internetowej są odczytywane i pomagają ją dostosować do preferencji Klienta oraz służą do celów statystycznych. Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Klientom efektywnego korzystania z serwisu internetowego www.pamiatki-kibica.pl, przykładowo: utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się – dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty; rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby wyświetlać strony zgodnie z Państwa preferencjami, np. ustawienia czcionki, wybór preferowanego sklepu; dostosowanie serwisów – dostarczenie treści dostosowanej do Państwa zainteresowań, polepszenie sposobów działania serwisów i ich zawartości; badanie efektywności naszych reklam. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszych serwisów bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Informację jak zarządzać plikami cookies znajdą Państwo w sekcji „Pomoc” poszczególnych przeglądarek.

Facebook